Grupės įmonės:
Einamasis akcijų ABC Data SA (ABC) kursas:

Tvarus vystymasis


ABC Data vykdo veiklą atsižvelgdama tiek į verslo, tiek į visuomenės ir ekologijos aspektus, savo sėkmę grįsdama ilgalaike subalansuota plėtra. Mūsų plėtros strategija numato atsakomybės už aplinkos būklę ir visuomeninius reikalus prisiėmimą.

Naudota elektros ir elektronikos įranga – teisinė situacija

Elektros ir elektronikos įrangoje yra daug medžiagų ir sudėtinių dalių, kurios gali neigiamai veikti žmonių sveikatą, gyvenimo kokybę ir aplinką (pvz. bromo junginiai veikia lytinius organus, kadmis sukelia vėžinius auglius, nikelis – kaulų čiulpų pokyčius). Pagrindiniai procesai, ribojantys esančių įrangoje kenksmingų medžiagų poveikį, tai proekologinis projektavimas ir atitinkama naudotos elektros ir elektroninės įrangos utilizavimo sistema.

Nuo 2005 m. spalio 21 d. Lenkijoje įsigaliojo 2005 m. liepos 29 d. įstatymas dėl naudotos elektros ir elektronikos įrangos (toliau – ZSEE). Jame apibrėžti reikalavimai, kuriuos turi atitikti elektros ir elektronikos įranga, bei ZSEE įgyvendinimo principai. Įstatymas įgyvendina Europos parlamento ir Tarybos 2003 m. sausio 27 d. direktyvą 2002/96/WE (vadinamą WEEE) ZSEE srityje.

Atsakomybė už tinkamą ZSEE įgyvendinimą tenka tiek importuojantiems į Lenkijos teritoriją elektros ir elektronikos įrangą, tiek prekybos įmonėms ir įrangos naudotojams. Importuodamas į Lenkiją įrangą subjektas pirmiausia privalo organizuoti ir finansuoti naudotos įrangos surinkimą ir perdirbimą, išgavimą, įskaitant pakartotiną naudojimą, ir naudotos įrangos iš namų ūkių ir kitų naudotojų nukenksminimą. Be to, įrangos importuotojas privalo pasiekti minimalius surenkamos iš namų ūkių įrangos kiekius bei privalo vykdyti aktyvią viešą švietimo kampaniją. Galutiniams elektros ir elektronikos įrangos naudotojams įstatymas įveda prievolę perduoti ZSEE į įrangos surinkimo punktus, draudžiant išmesti kartu su kitomis atliekomis - apie tai įspėja įrangos ženklinimas „perbrauktos šiukšlių dėžės“ simboliu.

Naudota elektros ir elektronikos įranga, maitinimo elementai ir akumuliatoriai – Vyriausiojo aplinkos apsaugos inspektoriaus (GIOŚ) registro numeris

Informuojame klientus, kad bendrovė ABC Data S.A. yra registruota Vyriausiojo aplinkos apsaugos inspektoriaus registre kaip subjektas, importuojantis ir surenkantis elektros bei elektronikos įrangą, maitinimo elementus ir akumuliatorius. Registro numeris E0001050WZBW nurodomas mūsų pardavimo dokumentuose.

Naudota elektros ir elektronikos įranga – kur atiduoti elektros įrangos atliekas

ABC Data S.A. vykdo savo įstatymines pareigas pagal Įstatymą dėl naudotos elektros ir elektroninės įrangos (žr. 2005 m. įstatymo nr. 180, 1495 skyrių su vėlesniais pakeitimais) bendradarbiaudama su organizacija „ElektroEko - Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.“. Pagal sutartį ABC Datos klientai gali nemokamai perduoti ElektroEko įmonei elektros ir elektroninės įrangos atliekas žemiau aprašyta tvarka

Naudotos elektros ir elektronikos įrangos iš ABC Data klientų priėmimas apima tiek buitinę techniką (monitorius, nešiojamuosius kompiuterius, asmeninius kompiuterius, spausdintuvus, skaitmeninius fotoaparatus, vaizdo kameras), tiek kitokią įrangą (darbo stotis, didelius kopijavimo aparatus, didelius maitinimo palaikymo įtaisus, kitą IT įrangą). Klientas, norintis atiduoti naudotą elektros ir elektronikos įrangą, pirmiausia privalo el. paštu informuoti pardavėją, pridėdamas užpildytą naudotos įrangos priėmimo pavedimą pagal atitinkamą formą (gaunamą iš pardavėjo). Gautas pranešimas perduodamas atitinkamam „ElektroEko“ darbuotojui, kuris susisiekia su ABC Data klientu.

Numatoma, kad naudota elektronikos įranga bus paimta per 7 darbo dienas nuo ABC Data pranešimo pateikimo „ElektroEko“ įmonei (klientas gali nustatyti trumpesnį terminą). Siekiant mažinti aptarnavimo logistikos išlaidas, rekomenduojama, kad visa paėmimui pateiktų įrenginių masė būtų ne mažesnė nei 150 kg, tačiau tai nėra būtina sąlyga paraiškai įvykdyti.

Cheminės medžiagos ir junginiai – informacija, susijusi su REACH direktyva

Europos Sąjunga įvedė naujas nuostatas chemikalų apyvartos sistemai reguliuoti Bendrijos teritorijoje. Europos parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. direktyva (WE) Nr.1907/2006 dėl registracijos, vertinimo, leidimų išdavimo ir taikomų apribojimų chemikalų srityje (REACH) įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d.

Atsakomybė už tinkamą REACH sistemos veikimą tenka dažniausiai verslininkams, cheminių medžiagų ir preparatų gamintojams ir importuotojams. Bendrovė ABC Data atidžiai išanalizavo ir įvertino savo veiklą REACH direktyvos aspektu, tai leido apibrėžti mūsų įsipareigojimus kylančius iš naujų nuostatų. Esame vaizdo ir garso, elektronikos bei IT gaminių importuotojas ir platintojas, todėl norime tiekti saugius žmonių sveikatai ir aplinkai gaminius. Siekiant išvengti komercinės rizikos, susijusios su cheminių medžiagų registracija ir su prievole teikti informaciją apie gaminių savybes bei jų saugaus naudojimo sąlygas, savo tiekėjams pateikėme klausimą, ar jų gaminiams taikomos REACH direktyvos nuostatos.

Iki 2011 metų pabaigos gavome daugumos ABC Data tiekėjų deklaracijas, kad mūsų perkamuose gaminiuose, naudojamuose pagal paskirtį ir normaliomis, prognozuojamomis sąlygomis, nėra išsiskiriančių cheminių medžiagų. Dėl itin pavojingų medžiagų, kurių preliminarus sąrašas 2008 m. spalio 28 d. buvo paskelbtas Europos cheminių medžiagų agentūros, šiuo metu komplektuojame atitinkamą dokumentaciją.

Klientams ir toliau teiksime naujausią informaciją dėl REACH direktyvos įgyvendinimo mūsų įmonėje. Šiandien galime patvirtinti, kad nenumatome jokių ABC Datoje tiekiamų gaminių prieinamumo apribojimų.