Grupės įmonės:
Einamasis akcijų ABC Data SA (ABC) kursas:

E-faktūra


Kaunas , 4.09. 2017
 

Informacija

Apie naujas nuostatas dėl elektroninių sąskaitų

 

Gerbiami klientai,

Veikdamas UAB ABC Data Lietuva, įsikūrusios Kaune, vardu, maloniai informuoju, kad mūsų teikiamų e-komercijos paslaugų aukščiausios kokybės ir saugumo labui nuo 18.09.2017m pristatysime naujas elektroninių sąskaitų nuostatas, pridedamas prie šio pranešimo.

Jos pakeis galiojančias 2013 m. balandžio 2 d. elektroninių sąskaitų nuostatas.

Naujos nuostatos priimtos, siekiant suformuotų elektroninių PDF formato sąskaitų su elektroniniu parašu, taip pat sutikimo jas gauti, pristatymą klientams padaryti patogesniu. Šios nuostatos pritaikytos InterLink sistemos veiklai ir funkcionalumui bei atitinka teisinius reikalavimus taikomus elektroninei komercijai.

Atnaujinimas visų pirma apima:

  • Elektroninės PDF formato sąskaitos su elektroniniu parašu siuntimą kliento nurodytu elektroninio pašto adresu (vietoje elektroninių sąskaitų parsisiuntimo iš InterLink sistemos rankiniu būdu);
  • Sutikimą InterLink sistemoje, dėl elektroninių sąskaitų gavimo, pateikiant elektroninį sutikimą gauti elektronines sąskaitas (šalia iki šiol naudotos rašytinės formos);
  • Galimybės parsisiųsti elektronines sąskaitas iš InterLink sistemos užtikrinimą, sąskaitos pateikimo data bus laikoma sąskaitos išsiuntimo iš InterLink sistemos į kliento nurodytą elektroninio pašto adresą data.

Elektroninį sutikimą gauti elektronines PDF formato sąskaitas su išsiuntimu į elektroninio pašto adresą, InterLink sistemoje turi pateikti jūsų įgaliotas asmuo, turintis administratoriaus teises (forma pasiekiama po prisijungimo, adresu: https://il2.systemb2b.com/PageSet/EinvoiceAcceptance.aspx).

Jūsų patogumui taip pat pateikiame tinkamą įgaliojimo formą. Teisingai pasirašytus įgaliojimo dokumentus prašytume išsiųsti adresu, skirtu korespondencijai: UAB ABC Data Lietuva, Baltų pr. 40, LT-48196 Kaunas, su prierašu „el. sąskaitos”, arba elektroninio pašto adresu efaktura@abcdata.eu (priklausomai nuo to, kokiu būdu pateikėte pareiškimą).

Jūsų pateiktų pareiškimų pagrindu, nuo 2017 m. rugsėjo 18d, tai yra nuo naujų nuostatų įsigaliojimo dienos, mes pradėsime šios formos sąskaitų aktyvacijos procesą. Klientų, naudojančių PDF formato elektronines sąskaitas, prašome sutikimą pateikti kaip galima greičiau bei nurodyti elektroninio pašto adresą el. sąskaitų pateikimui.

Informaciją apie naujų nuostatų įvedimą, tai pat jų turinį galite rasti mūsų įmonės tinklapyje http://abcdata.eu arba sistemoje InterLink (skirtukas Reglamentai). Prašome susipažinti su naujomis nuostatomis.

Jei turite klausimų ar problemų, susijusių su naujų nuostatų, įvedimu, prašome susisiekti tiesiogiai su savo pardavimo atstovu.

Pagarbiai

Tomas Janušauskas
 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ABC DATA LIETUVA“

Buveinės adresas: Baltų pr. 40, Kaunas; Įmonės kodas: 302544758; PVM mokėtojo kodas: LT100005615017; Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registre (Vilniaus padalinyje)

 

ELEKTRONINIŲ PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGLAMENTAS

2017 m. rugsėjo mėn. 18 d.

Šiame reglamente nustatytos elektroninių PVM sąskaitų faktūrų, pateiktų PDF formatu ir pasirašytų elektroniniu parašu, išrašymo ir siuntimo (prieigos el. PVM
sąskaitoms faktūroms gauti suteikimo) taisyklės.


1 straipsnis

Pagrindinės reglamente vartojamos sąvokos
 

„ABC Data“ - tai uždaroji akcinė bendrovė „ABC Data Lietuva“.

Platintojas - tai verslininkas, bendradarbiaujantis su „ABC Data“ pagal pasirašytą prekybos sutartį.

El. PVM sąskaita faktūra - tai patiektų prekių ar suteiktų paslaugų PVM sąskaita faktūra arba kreditinė PVM sąskaita faktūra, pateikta PDF formatu ir pasirašyta elektroniniu parašu.

Sistema „InterLink“, arba Sistema - tai „ABC Data“ pardavimų sistema, kuri prieinama Platintojui internetu pagal prekybos sutartį.

Naudotojo prieiga - tai vardinė prieiga Sistemoje, suteikianti Platintojui galimybę prisijungti prie aktualių atsiskaitymo duomenų tarp Platintojo ir „ABC Data“.

 

2 straipsnis

Teisinis pagrindas

Teisinis el. PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir siuntimo (prieigos sąskaitoms gauti suteikimo) reglamento pagrindas yra Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo (2002 m. kovo 5 d. Nr. IX-751) 79 str. 11 d. nuostatos, kurios įsigaliojo nuo 2013-01-01 d.


3 straipsnis
Elektroninių PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir perdavimo sąlygos bei nuostatos


1. Platintojas turi galimybę gauti el. PVM sąskaitas faktūras, jeigu jis:
a) Turi prieigą prie Sistemos „InterLink“.
b) Yra susipažinęs su šio reglamento turiniu ir laikosi jo nuostatų.
c) Pareiškia sutikimą gauti sąskaitas elektroniniu būdu (toliau - Sutikimas), nurodydamas el. pašto adresą, kuriuo bus siunčiami pranešimai ir el. PVM sąskaitos faktūros.
d) Sutikimas gali būti pateiktas raštu arba el. būdu. Rašytinis sutikimas siunčiamas adresu : UAB „ABC Data Lietuva” Baltų pr. 40, Kaunas, su nuoroda “efaktūros”.
Platintojas, kuris turi prieigą prie “InterLink” sistemos, sutikimą gali pasirašyti “InterLink” sistemoje.
e) “ABC Data” gautą sutikimą aktyvuos ne vėliau negu per 14 dienų nuo sutikimo gavimo. Apie sutikimo aktyvaciją Platintojas bus informuotas sutikime nurodytu el. paštu.
f) Turi įdiegęs interneto naršyklę ir programą, leidžiančią žiūrėti PDF dokumentą.
2. El. PVM sąskaitos faktūros, pateiktos PDF formatu, kilmės autentiškumą, ir turinio vientisumą užtikrina elektroninis parašas, naudojamas pagal galiojantį sertifikatą, kurį bendrovei „ABC Data“ išdavė už sertifikatų išdavimą atsakinga institucija.
3. El. PVM sąskaitos faktūros PDF formatu Platintojui bus siunčiamos iš Sistemos „InterLink“ į Platintojo nurodytą elektroninį paštą. Sistemoje bus įrašoma data, kada
buvo išsiųstas pranešimas su el. PVM sąskaita faktūra. Pranešimo išsiuntimo data bus laikoma el. PVM sąskaitos faktūros įteikimo data.
4. Platintojas turės galimybę gauti el. PVM sąskaitas faktūras prisijungęs prie Sistemos „InterLink“ su jam anksčiau sukurta Naudotojo prieiga.
5. “ABC Data” išrašant kreditinę el. PVM sąskaitą faktūrą palieka sau teisę reikalauti iš Platintojo patvirtinimo Sistemoje InterLink apie kreditinės el. PVM sąskaitos faktūros priėmimą.
6. Informacija apie el. pašto adreso pasikeitimą, kuriuo turi būti siunčiami pranešimai ir el. PVM sąskaitos faktūros Platintojas gali pateikti žemiau nurodytais būdais:
a) raštu, adresu: UAB „ABC Data Lietuva” Baltų pr. 40, Kaunas, su nuoroda “efaktūros”;
b) elektroniniu būdu el. paštu efaktura@abcdata.eu.
„ABC Data” pakeitimus atliks iš karto gavus duomenis, bet ne vėliau negu per 7 dienas.
7. Platintojui nepranešus apie pasikeitusį jo el. pašto adresą, Sistemos pranešimai su el. PVM sąskaitą faktūrą bus siunčiami anksčiau nurodytu el. paštu ir bus laikoma, kad jie buvo pristatyti.
8. Negavus patvirtinimo iš Platintojo apie gautą el. PVM sąskaitą faktūrą arba iškilus kitoms Sistemos techninėms kliūtims, “ABC Data” palieka sau teisę išsiųsti popierinę PVM sąskaitą faktūrą.
9. Platintojas gali atsisakyti el. PVM sąskaitų faktūrų. Atsisakymas yra pateikiamas:
a) raštu, adresu: UAB „ABC Data Lietuva” Baltų pr. 40, Kaunas, su nuoroda “efaktūros”
b) elektroniniu būdu el. paštu efaktura@abcdata.eu.
10. Norint aktyvinti el. PVM sąskaitas faktūras, reikia pateikti naują Sutikimą jas gauti.
11. Sutikimas savaime nustos galioti, jeigu prekybos sutartis bus nutraukta arba baigsis jos galiojimo laikotarpis.


4 straipsnis
Baigiamosios nuostatos


1. „ABC Data“ pasilieka teisę keisti šį reglamentą. Visi padaryti pakeitimai bus paskelbti Sistemos „InterLink“ skyriuje „Reglamentai“.
2. Reglamentas ir visi jo pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Sistemoje „InterLink“ dienos.
3. Reglamente nenumatyti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Elektroninių pvm sąskaitų faktūrų reglamentas
Sutikimas gauti elektronines pvm sąskaitas faktūras – online
Sutikimas gauti elektronines pvm sąskaitas faktūras
Įgaliojimas dėl e-fakturų